Onderwijs

Logo_Sine

Sine 

Sine is een initiatief van Christel Evers en Hans Braakmann. Door middel van het STEAM-onderwijs leveren zij een waardevolle bijdrage aan toekomstbestendig en betekenisvol onderwijs. Sine richt zich op de kinderen en leerkrachten/docenten uit  het basis- en voortgezet onderwijs.

Science


Goed STEAM-onderwijs staat of valt met de S van Science en STEAM kan dan ook niet gezien worden als een verzameling van losstaande Coding en Tinkering activiteiten. Het doel van STEAM is het overbrengen van kennis en vaardigheden die direct gekoppeld zijn aan het thema. Alle eindproducten fungeren als middel om een dieper inzicht te verkrijgen in de kennis die overgedragen wordt vanuit het thema. Voorbeelden van thema’s en trajecten die we ontwikkeld en uitgevoerd hebben zijn Wiskunde & de kunst, De Groene Machine,  Muziek & Geluid,  Sterrenkunde..

Presenteren | Evalueren


Elk traject wordt afgesloten met een presentatie voor genodigden waarbinnen de leerlingen het publiek kennis laten nemen en laten ervaren wat ze de afgelopen periode verworven hebben. De leerlingen plannen, organiseren en verzorgen de gehele presentatie zelf. Na afloop van het traject krijgen de leerlingen een rapportage waarbinnen ze op formatieve wijze beoordeeld worden op het gebied van kennis, creativiteit, kritisch en conceptueel denkvermogen, samenwerken en attitude.

Nieuwe vaardigheden


De huidige maatschappij vraagt andere vaardigheden van leerlingen én docenten. Nu kennis voor iedereen laagdrempelig toegankelijk is, gaat het erom hoe we de nieuw opgedane kennis kunnen verbinden aan vaardigheden [kennen&kunnen] om daarmee het eigen leerproces inzichtelijk, beter en meer waardevol te maken. Dit vraagt een creatieve, probleemoplossende, kritische en zelfsturende houding van mensen. Vanuit de visie van de Lifelong Kinderkarten Group (MIT, 2014) richten we ons op de zogenaamde vier P’s: Projects, Passion, Peers & Play, waarbij we de leerlingen vanuit hun intrinsieke motivatie laten leren van elkaar, veel laten proberen en kritisch te laten zijn op hun eigen resultaten.

STEAM


Sine werkt vanuit het STEAM-concept. STEAM staat voor Science, Technology, Engineering, Arts & Math. We ontwikkelen en voeren trajecten uit vanuit een wetenschappelijk thema dat dicht bij de belevingswereld van de leerlingen staat.. Vanuit dit thema bieden we technische, technologische en kunstzinnige kennis en vaardigheden aan als middel om eindproducten te maken. Deze producten zijn direct gekoppeld aan enerzijds het thema en anderzijds het curriculum van de school. Op deze wijze koppelen we het denken direct aan het doen, het maken. De producten zijn zowel analoog als digitaal van aard en vaak een combinatie van beide. Zo programmeren de leerlingen bijvoorbeeld een script in Scratch of Python om hun ontwerp, gemaakt van restmaterialen, te laten functioneren.

Bekijk voor alle actuele ontwikkelingen m.b.t het STEAM onderwijs ook eens onze fotopagina.

STEAM-professionalisering


Sine biedt professionalisering aan voor docenten uit het PO en VO. Hierbij richten we ons op kennis en vaardigheden op het gebied van STEAM, op het ontwikkelen en uitvoeren van projecten en op het evalueren van de leerlingen. Hierbij worden koppelingen gelegd met het curriculum van de school. Ook richten we ons hierbij specifiek op het ontwikkelen van een onderzoekende en kritische houding van de docent waarbinnen brede digitale vaardigheden een belangrijke rol spelen.

Naast algemene informatie over het Steam-onderwijs, is er de mogelijkheid om zelf aan de slag te gaan. In het menu van onze website, onder de kopjes CT,  Micro:bit en Raspberry Pi vind je een selecte keuze aan middelen die wij binnen ons Steam-onderwijs inzetten.

Onderwijs…een analogie.

Stel, iemand uit de negentiende eeuw vond het nodig de transportmiddelen te verbeteren. Hij was er van overtuigd dat de weg naar nieuwe mogelijkheden begint bij een goed begrip van bestaande problemen. Dus begon hij een nauwgezet onderzoek naar de verschillen tussen paardenkoersen. Volgens de meest verfijnde methoden beschreef hij zorgvuldig hoe de snelheid varieerde naar gelang vorm en materiaal van de verschillende types assen, lagers en tuigstellen. 

We weten nu dat het negentiende-eeuwse transport op heel iets anders uit zou lopen. De uitvinding van de auto-mobiel en het vliegtuig. 

Seymour Papert, Mindstorms 1980

Contact & Route


Wij zijn gevestigd in de kapel van de broeders van het Instituut Saint Louis, Saint Louisplein 50, daarnaast heeft Sine haar locatie op basisschool de Boemerang, De Meeren 1 in Zevenbergen.

Voor meer informatie kunt u via e-mail contact met ons opnemen: info@sinelab.nl Ook zijn wij telefonisch te bereiken via Christel Evers onder het nummer: 06 30720220. 

Onderwijs