AMBITIE

Logo_Sine

Ambitie


Samen met het primair en voortgezet onderwijs zet sine zich in om toekomstbestendig en betekenisvol onderwijs vorm te geven. De einddoelstelling van ons onderwijs is het koesteren en bevorderen van de zogenaamde 21st Century Skills door middel van STEAM. We hanteren daarbij het model van de Life Long Kindergarten Group van MIT (2014). De vier P’s spelen hierbinnen een hoofdrol:

  • Projects (leren en doen binnen een betekenisvolle, domeinoverstijgende context)
  • Passion (leren en verwerven als middel om je doel te bereiken)
  • Peers (samen leren, ervaren, helpen en delen)
  • Play (informal learning, experimenteren, fouten maken en opnieuw proberen, playfulness)

Centraal binnen ons  onderwijs staat een project met een wetenschappelijk thema. Binnen dit thema worden technische, technologische en kunstzinnige vaardigheden aangewend om een eindproduct te vervaardigen (STEAM). Dit eindproduct verbindt wetenschappelijke kennis aan techniek, technologie en de kunsten enerzijds en het gehele project legt koppelingen met delen van het curriculum van de school anderzijds. Afhankelijk van het thema worden verschillende vakken en domeinen aan elkaar gekoppeld. Elk traject wordt afgesloten met een eindpresentatie aan derden, waarbinnen de leerlingen zelf de presentatie plannen, organiseren en verzorgen.

Code to learn


Binnen STEAM spelen digitale kennis & vaardigheden. Een onderdeel binnen de digitale vaardigheden is (toegepast) programmeren. Uit veel onderzoeken blijkt inmiddels dat Coding een substantieel aandeel kan leveren aan het koesteren en bevorderen van de moderne vaardigheden. Codeerders zijn immers continu aan de slag met het oplossen van problemen, met opnieuw proberen en doorzetten, kritisch lezen, experimenteren, en creatief nadenken. Op basis van de onderzoeken heeft MIT ook hun onderwijsmotto veranderd van Learn to Code naar Code to Learn. Binnen STEAM wordt coderen ingezet ten bate van het eindproduct en wordt dus niet als doel maar als middel aangeboden.

Sine in de praktijk 


Sine ontwikkelt projecten voor het primair en voortgezet onderwijs en voert deze ook uit. Eveneens professionaliseren we leerkrachten en docenten met als doel kennis en vaardigheden over te dragen zodat het onderwijs zelf projecten kan gaan ontwikkelen, uitvoeren en beoordelen. Vanuit de praktijk is gebleken dat veel docenten en leerkrachten tot op heden weinig kennis en ervaring hebben met techniek & technologie in de klas en dat het lastig blijkt deze domeinen als middel te koppelen aan andere domeinen binnen het curriculum van de school. We richten ons dan ook vaak aanvankelijk op het bekend raken met/ het onder de knie krijgen van de STEAM-skills. Wanneer de docenten voldoende kennis en ervaring hebben met deze skills en er actief met de leerlingen mee gewerkt hebben, worden er koppelingen gemaakt met het curriculum. Binnen deze eerste fase werken docenten aanvankelijk met inhouden (leskaarten) die door ons ontwikkeld zijn en direct in de klassen ingezet kunnen worden. Het is uiteindelijk de bedoeling dat de docenten zelf ook hun eigen lesinhouden gaan creëren. Omdat elk docententeam andere vragen heeft en voor andere uitdagingen staat, stemmen we de professionalisering in nauwe samenspraak af op de wensen van de school. Succesvol STEAM-onderwijs valt of staat met de passie en de gedrevenheid van mensen; aanschaf van nieuwe producten en programma’s is vaak niet eens nodig. We werken doelbewust met materialen en programma’s die eenvoudig te verkrijgen zijn. Alle computerprogramma’s zijn open source en dus vrij toegankelijk en bij het maken van tastbare producten gebruiken we zoveel mogelijk restmaterialen als oude verpakkingen, plastic flessen en doppen, kurken, e.d.

Een vervolgstap is dat we de docenten kennis, vaardigheden en handvatten (projectplanners) bieden om zelf projecten te gaan ontwikkelen, te plannen, uit te voeren en om de leerlingen aan het einde van elk traject te beoordelen op basis van procesformulieren. Hierbinnen hanteren we een formatieve rapportage. De rol van Sine verdwijnt verder naar de achtergrond en blijft waar gewenst een adviserende en coachende rol hierbinnen vervullen.

sine 2020

Onderwijs