AMBITIE

Logo_Sine


Onze ambitie

Sine wil de scholen binnen het onderwijs dmv het STEAM onderwijs toekomstbestendig, eigentijds maken. We willen dit bewerkstelligen door leerlingen en docenten Life Long Learners te laten zijn, harde skills en vaardigheden op het gebied van wetenschap, techniek, technologie, de kunsten en taal & rekenen (STEAM) duurzaam en structureel verbinden aan het curriculum van het onderwijs binnen de school.

Onze werkwijze

Het geheGearle traject omvat een zevental fases. Het is aan de school te bepalen of alle fases doorlopen  worden en hoe lang elke fase duurt.

Binnen de eerste drie fases wordt de nadruk gelegd op het implementeren van betekenisvol W&T-onderwijs. Binnen deze implementatie staat de content en de scholing en ondersteuning/begeleiding van leerkrachten centraal.

We koppelen de W&T-lessen vanuit Onderzoekend en Ontwerpen Leren direct aan de kunsten door deze lessen om te vormen tot zogenaamde STEAM-lessen. STEAM staat voor Science, Technology, Engineering, Arts en Math. Vanuit een wetenschappelijk thema dat dicht bij de belevingswereld van de kinderen staat, worden technische, technologische en kunstzinnige vaardigheden als middel verworven met als einddoel voor de leerlingen een product of presentatie.

De leermotorlingen richten zich hierbinnen zowel op low-tech vaardigheden als high-tech vaardigheden. Bij low-tech vaardigheden gaan de leerlingen aan de slag met zoveel mogelijk ‘echte’ materialen en ‘grote mensen’-gereedschappen om op onderzoek uit te gaan hoe mechanische apparaten werken, hoe ze deze apparaten kunnen ontleden en hoe ze bijvoorbeeld voor onderdelen andere functies kunnen bedenken en toepassen in zelfontworpen producten. Het ontwerpen staat hierbij centraal. Bij high-tech vaardigheden moet men denken aan het bedenken, programmeren en ontwerpen van (interactieve) animaties en games, of het programmeren en ontwerpen van eenvoudige elektronische producten met behulp van Makey Makey of Arduino. Binnen dit aanbod is er een natuurlijke verbinding gelegd met de kunsten. De kunsten worden hierbinnen interdisciplinair benaderd: binnen een game spelen bijvoorbeeld design, creativiteit, tekenen en muziek een vanzelfsprekende rol.

De verbindingen

Wanneer leerkrachten voldoende vertrouwen hebben in en affiniteit hebben met de STEAM-vaardigheden, kunnen er verbindingen aangegaan worden met vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, taal, rekenen, Engels… Samen met de school bepalen we waar de verbindingen gaan plaatsvinden, hoe deze verbindingen gelegd worden en in welk tempo; nu worden de STEAM-skills aangeboord om domeinoverstijgend aanbod te laten verwerven aan de hand van een kortdurend of langer durend project rondom een aansprekend thema.

Binnen dMSWeze laatste fase kan een betekenisvolle relatie aangegaan worden met de (directe) omgeving van de school: de plaatselijke supermarkt, het bedrijventerrein dicht bij de school, het buurtcentrum om de hoek.. Ook deze fases worden intensief begeleid en ondersteund vanuit scholing (desgewenst ‘on the job’) en content.

De begeleiding

Sine begeleidt en ondersteunt scholen vanaf de eerste fase. Er wordt content geleverd met daaraan verbonden scholing en ondersteuning; naar wens ‘on the job’. Op onze site vind je een kleine greep uit onze activiteiten en projecten. Deze activiteiten zijn open source. Probeer ze eens in de groep; de kinderen vinden het geweldig!

Voor meer informatie kan altijd contact opgenomen worden met info@sinelab.nl

moerdijkscr

 

Onderwijs